Alapszabály

A 2014. március 20. napján megalakult Nagyvázsonyi Kölyök- és Ifjúsági Sportegyesület Alapszabálya.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. §
 • A Nagyvázsonyi Kölyök- és Ifjúsági Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) – az 5-21 éves gyermekek – kiemelten a nagyvázsonyi fiatalok – egészséges életmódjának kialakítását-, szabadidős-, testedzési-, sport-, ezen belül is elsősorban a labdarúgás sportág programjainak, ilyen jellegű találkozóinak szervezését, valamint az egyesület csapatainak versenyeztetését, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátását, az együttműködő szervezetek- és személyek tevékenységének összehangolását, munkájuk segítését és támogatását végzi.
 • Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján társadalmi szervezetként működő, a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján sportegyesületként tevékenységet folytató Egyesület, melynek alaptevékenysége a szabadidős-, valamint a verseny sporttevékenység szervezése és annak feltételeinek megteremtése.
 • Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező jogi személy. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, részükre anyagi támogatást nem nyújt, választásokon jelöltet nem állít.

2.§

 • Az Egyesület neve: Nagyvázsonyi Kölyök- és Ifjúsági Sportegyesület
 • rövidített neve: Nagyvázsonyi KISE
 • Az Egyesület székhelye: 8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2/A.
 • Az Egyesület működési területe: Közép-dunántúli Régió
 • Az Egyesület alapítási éve. 2014.

3.§

(1)   Az Egyesület logója: álló, pajzs alakú, kék-fehér színű, benne felül fekete színű betűkkel „NAGYVÁZSONYI KISE” felirat, benne alul „gyermek labdával” szimbólum.

(2)   Az Egyesület pecsétje: körpecsét, lent „NAGYVÁZSONYI KISE” félkör felirat, felette a „gyermek labdával” szimbóluma.

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

Az Egyesület célja

4.§

 • Az Egyesület egészségnevelési, sportszakmai, képzési, pedagógiai, és sportszolgáltatói, rendezvényszervezési tevékenységgel, illetve ezek eszközeivel elősegíti az egészségmegőrzés társadalmi célkitűzéseinek megvalósítását, és a versenysportban való részvétel lehetőségét az elsősorban nagyvázsonyi fiatalok mind szélesebb körében.
 • A célok megvalósítása érdekében:
 1. biztosítja tagjainak a szervezett, illetve igény szerint a fakultatív foglalkoztatását, illetve programok választásának lehetőségét, edzéseket, mérkőzéseket, tornákat, egyéb rendezvényeket szervez,
 2. népszerűsíti az egészséges életmódot és életvitelt,
 3. tevékenységével hozzájárul a Nemzeti Egészség-megőrzési Program, a Nemzeti Sportstratégia, a Magyar Szabadidősport Szövetség és a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség társadalmi céljainak megvalósításához,
 4. elősegíti, hogy a tevékenységéhez kapcsolódó szervezetek és személyek szakmailag megalapozott, vonzó foglalkozásokat, programokat szervezzenek, sportoljanak.

Az Egyesület feladatai

5.§

(1)   Az Egyesület feladatai:

 1. a) a tagjai és partnerei részére rendszeres sport- és szabadidős programok ajánlása, illetve szervezése, az egyesület csapatainak versenyeztetése
 2. b) a célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadványok, sportszakmai anyagok biztosítása,
 3. c) az Egyesület, illetve tagjai – az Egyesület keretein belül folytatott tevékenységéhez kapcsolódó – érdekeinek képviselete, védelme,
 4. d) az Egyesület tevékenységének, eredményeinek, támogatóinak népszerűsítése,
 5. e) kapcsolat, illetőleg együttműködés kialakítása, fenntartása hazai- és külföldi sportszervezetekkel, szakigazgatási szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel, az írott és elektronikus sajtó képviselővel,
 6. f) az Egyesületi célok megvalósítása érdekében az Egyesület működési feltételinek biztosítása,
 7. g) felvilágosítás és tanácsadás szervezési- és szakmai kérdésekben,
 8. h) nyilvántartások vezetése
 9. i) a céljai megvalósítása érdekében gazdálkodás az Egyesület vagyonával és szükség szerint kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenység kifejtése.

(2) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. Amennyiben a későbbiekben a közgyűlés befektetési tevékenység folytatása mellett dönt, arra a közgyűlésnek befektetési szabályzatot kell elfogadnia, e nélkül a befektetési tevékenység nem kezdhető meg.

(3) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet, valamint a sporttevékenységgel összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként, másodlagos jelleggel, csak a céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. A gazdálkodás során elért eredmény a tagok között nem kerül felosztásra, azt az Egyesület kizárólag a céljai megvalósítására fordíthatja.

III.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

Az Egyesület tagjai

6.§

(1)   Az Egyesületnek tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, amennyiben az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és elfogadja az Alapszabályt. A tagfelvétel kérdésében az Egyesület elnöksége határoz.

Az Egyesület „pártoló tagja” cím

7.§

(1)   Az Egyesület „pártoló tagja” cím azoknak a természetes személyeknek, vagy jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik az Egyesület célkitűzéseit, a feladatainak megvalósítását (tevékenységükkel és/vagy anyagi javakkal) támogatják és az Egyesület Alapszabályában foglalt célokkal egyetértenek. A „pártoló tag” az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.

(2)   Az Egyesület „pártoló tagja” cím adományozására a tagok jogosultak, költségvetési szerv az Egyesület „pártoló tagja” nem lehet.

A „tiszteletbeli” cím adományozása

8.§

(1)   A „tiszteletbeli” cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását eredményesen segítették elő és erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel az Egyesület rendelkezésére állnak vagy az Egyesület érdekében kimagasló tevékenységet fejtenek vagy fejtettek ki.

 • A „tiszteletbeli” cím lehet tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli elnökségi tag, vagy tiszteletbeli tag cím.

(3)   A „tiszteletbeli tagot” az Egyesület tagjai választják meg.

A tagsági viszony keletkezése, és megszűnése

 1. §

(1)   Az Egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.

(2)   Az Egyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, a tag halálával, vagy a tagdíjfizetési kötelezettség 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidejének elmulasztása esetén törléssel szűnik meg. A tagdíj fizetési kötelezettséget elmulasztó tagot írásban – a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére, így a tagsági viszonyának automatikus megszűnésére való felhívással – figyelmeztetni kell mulasztására, legalább 15 napos fizetési határidő megállapítása mellett. Amennyiben ezen írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el, az elnökség határozatban törölheti a tagot.

(3)   A tagfelvétel kérdésében az Egyesület elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez 8 napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalni köteles.

 1. §

(1)   Az Egyesületből való kilépést írásban kell közölni az Egyesület elnökségével. Az írásbeli bejelentés napjától a tag jogai automatikusan megszűnnek.

(2)   Az Egyesületből való kizárást csak az elnökség 2/3-os többsége által hozott döntése alapján lehet alkalmazni. Az elnökség az Alapszabály 26-28. §-okban meghatározottak szerint összehívott és megtartott elnökségi ülésen ezen §-okban meghatározott szabályok szerint hozott, 2/3-os többségi határozattal azt a tagot zárhatja ki, amely tag a jelen Alapszabályban meghatározott kötelezettségeit súlyosan vagy több alkalommal vétkesen megszegi. A kizárásról döntő elnökségi ülésre az érintett tagot meg kell hívni, és részére a védekezés lehetőségét meg kell adni.

   11.§

 • Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni.

(2)   Az Egyesület tagjai a közgyűlés által az Alapszabály 1. számú mellékletében előre meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek évente. A tag tagdíjfizetési kötelezettségének tárgyév november 30-ig, illetőleg a tagfelvételtől számított 30 napon belül köteles eleget tenni.

IV.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A tagok jogai és kötelezettségei

12.§

(1)   Az Egyesület tagjának jogai:

 1. a) részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein,
 2. b) részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában, azon szavazati joggal rendelkezik
 3. c) választhat és választható az Egyesület szerveibe,
 4. d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesület, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet az Egyesület irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit,
 5. e) ajánlásokat tehet az Egyesületet, az Egyesület szerveit és a sportágat érintő kérdések megtárgyalására,
 6. f) tájékoztatást igényelhet az Egyesület bármely tevékenységéről.
 7. g) jogosult az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni.

(2)   Az Egyesület tagjának kötelezettségei:

 1. a) az Egyesület Alapszabályának, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása,
 2. b) az Egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
 3. c) az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítése,
 4. d) a tagdíj megfizetése.

Az Egyesület „pártoló tagja” cím viselőjének jogai és kötelezettségei

13.§

(1)   A „pártoló tag” cím viselőjének jogai:

 1. a) az egyesületi szervek döntéshozatalában tanácskozási joggal részt vehet,
 2. b) javaslatokat tehet az Egyesület tevékenységét érintő kérdések megtárgyalására,
 3. c) részesülhet az Egyesület elnöksége által meghatározott kedvezményes szolgáltatásokban.

(2)   A „pártoló tag” cím viselőjének kötelezettségei:

 1. a) az Egyesület Alapszabályának, valamint az Egyesület határozatainak betartása,
 2. b) az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítése,
 3. c) a vállalt támogatás megfizetése, vagy biztosítása.

A „tiszteletbeli” cím viselőjének jogai és kötelezettségei

 1. §

(1)   A „tiszteletbeli” cím viselőjének jogai:

 1. a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén, a tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli elnökségi tag tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein,
 2. b) a közgyűlésen javaslatokat tehet és véleményt nyilváníthat az Egyesület, valamint szerveinek működésével kapcsolatban,
 3. c) a közgyűlésen javaslatokat tehet az Egyesületet, az Egyesület szerveit, valamint az egészséges életmódot és a szabadidősportot érintő kérdések megtárgyalására.

(2)   A „tiszteletbeli” cím viselőjének kötelezettségei:

 1. a) az Egyesület Alapszabályának, valamint az Egyesület határozatainak megtartása,
 2. b) az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítése, lehetőségei szerint annak támogatása.

V.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 1. §

(1)   Az Egyesület szervei:

 1. a) közgyűlés
 2. b) elnökség

(2)   Az Egyesület tisztségviselői:

 1. a) elnök
 2. b) alelnök
 3. c) elnökségi tag.

VI.

AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE

A közgyűlés összehívása

16.§

 • Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés (a továbbiakban: közgyűlés), amely a tagok összessége. Az egyesület közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés nyilvános.
 • A közgyűlés időpontját az Egyesület elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a közgyűlésen szavazásra jogosultakat írásban értesíteni kell – a 18. § (2) bekezdésében meghatározott ismételt közgyűlésre vonatkozó szabályra történő felhívással.
 • A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A közgyűlésre az Egyesület elnöksége a részvételre jogosultakon kívül más személyeket is meghívhat.

A szavazati jog a közgyűlésen

 1. §

(1)   A közgyűlésen szavazati joggal az Egyesületben tagsági viszonnyal rendelkező magánszemélyek rendelkeznek.

(2)   A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem átruházható.

A közgyűlés határozatképessége

 1. §

(1)   A közgyűlés határozatképes, ha a tagok, azaz a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

(2)   Amennyiben a közgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé úgy a közgyűlés ennek ellenére az eredeti időponttól számított egy órán belülre összehívható és az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a tagok figyelmét mindezekre a meghívóban előre felhívták.

A közgyűlés napirendje

 1. §

(1)   A közgyűlés napirendjét az Egyesület elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.

(2)   Az Egyesület tagjai által beterjesztett javaslatokat, valamint a tagok által tett egyéb javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után vagy az Egyesület közgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a jelenlévők egyszerű többsége ezzel egyetért.

A közgyűlés hatásköre

 1. §

(1)   A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. a) az Alapszabály megállapítása és módosítása
 2. b) évente legalább egyszer összehívja a közgyűlést, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót,
 3. c) nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározása
 4. d) az Egyesület feloszlása, és egyesülése más egyesülettel, megszűnésének kimondása
 5. e) a 15. § (2) bekezdése a) – c) pontjában megjelölt tisztségviselőknek a megválasztása, visszahívása
 6. f) a tagnyilvántartás rendjének meghatározása
 7. g) a tagsági díj meghatározása
 8. h) az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása,
 9. i) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg a közgyűlés saját hatáskörébe von.

A közgyűlés határozathozatala

 1. §

(1)   A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének „igen” (a továbbiakban: egyszerű többség) szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

(2)   Az Alapszabály módosításához, valamint a 20. § (1) bekezdésének b), c) és d) pontjaiban meghatározott kérdésekben a határozathozatalhoz a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 2/3-ának „igen” (a továbbiakban: kétharmados többség) szavazata szükséges, a szavazás ezen kérdésekben nyílt formában történik.

(3)   A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot az Egyesületnek – a 20. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott – tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő megválasztásáról.

(4)   A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és kettő, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A közgyűlési határozatokat nyilván kell tartani.

(5)   Az Egyesület közgyűlése nyilvános. Kivételesen indokolt esetben – különösen, ha adatvédelmi előírások, vagy a személyiségi jogok védelme indokolja – a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja, vagy kizárhatja.

A tisztségviselők választása

 1. §

(1)   A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket (20. § (1) bekezdés e) pont) négy évre választja.

(2)   A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal az Egyesület elnöksége legalább háromtagú jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság köteles az Egyesület tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölőbizottság tisztségre jelöl, vagy a közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű többségének szavazatával a jelölőlistára felkerül.

(3)   A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az Egyesület elnökét, ezt követően az alelnököt, majd az elnökség tagját kell megválasztani.

(4)   Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi.

Az Egyesület rendkívüli közgyűlése

 1. §

(1)   Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

 1. a) az Egyesület elnökségének határozata alapján
 2. b) ha az Egyesület tagjainak 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri,
 3. c) ha az Egyesület elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik, továbbá az elnökség létszáma kiválás következtében 2 fő alá csökken,
 4. d) ha azt a bíróság elrendeli
 5. e) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben.

(2)   A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül össze kell hívni és hatvan napon belül meg kell tartani.

(3)   A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az Egyesület rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadóak.

VII.

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

Az elnökség feladata és hatásköre

24.§

(1)   Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület elnöksége irányítja. Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult, ügyintéző szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy az Egyesület más szerveinek hatáskörébe utalt.

(2)   Az elnökség feladata és hatásköre:

 1. a) az Egyesület közgyűlésének összehívása,
 2. b) az Egyesület törvényes és alapszabálynak megfelelő működésének biztosítása,
 3. c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,
 4. d) az Egyesület működésével, valamint az Egyesület tevékenységével kapcsolatos szabályzatok megállapítása és módosítása az Alapszabály kivételével,
 5. e) a fejlesztési programok kidolgozása, az éves program- és eseménynaptár jóváhagyása,
 6. f) az Egyesület éves beszámolójának megtárgyalása,
 7. g) az elnökség beszámolójának elfogadása,
 8. h) a középtávú fejlesztési program elfogadása
 9. i) a tagfelvételi kérelem elbírálása,
 10. j) a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása
 11. k) bizottságok létrehozása és megszüntetése
 12. l) az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, illetve felmentése
 13. m) másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlása,
 14. n) elismerések adományozására javaslattétel, illetve az egyesületi elismerések adományozása,
 15. o) a költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló elkészítése,
 16. p) az egyesületi testületek munkájának figyelemmel kísérése,
 17. q) az Egyesület által foglalkoztatottak díjazásának megállapítása,
 18. r) az Egyesület nemzetközi tevékenységének irányítása,
 19. s) az egyesület részére az ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján az Egyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek,
 20. t) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, az Egyesület egyéb szabályzata, illetve az Egyesület közgyűlése a hatáskörbe utal.

(3)   Az elnökség köteles éves beszámolót készíteni, amelyről az elnökség évente egyszer a rendes közgyűlés keretén belül beszámol.

Az elnökség tagjai

25.§

(1)   Az elnökség létszáma 3 fő. Az elnökségnek csak egyesületi tagsággal rendelkező személy lehet a tagja.

(2)   Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár, illetőleg bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

(3)   Nem lehet az elnökségnek tagja, aki tisztségviselő a megszűnését megelőző három évben – olyan sportegyesületnél volt elnökségi tag, illetve olyan sportvállalkozásnál volt vezető, amely sportszervezet felszámolással szűnt meg.

 • Az elnökség tagjai:
 1. elnök
 2. alelnök
 3. további egy elnökségi tag
 • Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
 1. a közgyűlésen, az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
 2. észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével, tevékenységével kapcsolatban,
 3. felvilágosítás kérése az egészséges életmóddal és a szabadidősporttal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban,
 4. javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
 5. külön megbízás alapján az Egyesület eseti képviselete,
 6. az Egyesületi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása,
 7. folyamatos kapcsolattartás az Egyesület tagjaival és szerveivel,
 8. beszámolás az elnökségben vállat feladatok végrehajtásáról.
 • Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
 • Az elnökségi tagság megszűnik:
 1. a mandátum lejártával,
 2. lemondással
 3. visszahívással,
 4. elhalálozással.
 • Az elnökség a következő közgyűlésen kezdeményezheti annak az elnökségi tagnak a visszahívását, aki egy év alatt az elnökségi ülések 30 %-áról, vagy azt meghaladó részéről távol volt.

Az elnökség működése

 1. §

(1)   Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el az ügyrendjét. Az elnökség szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, az alelnök, vagy az elnökségi tag az ok és cél megjelölésével indítványozza.

(2)   Az elnökség ülései nyilvánosak. Kivételesen indokolt esetben – különösen, ha adatvédelmi előírások vagy a személyiségi jogok védelme indokolja – az elnökség egyszerű szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja.

(3)   Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívnia a tiszteletbeli elnököt és a tiszteletbeli elnökségi tagokat.

(4)   Az elnökség üléseiről emlékeztetőt kell felvenni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket, az Egyesület tagságát az emlékeztető megküldésével vagy egyesületi levél útján kell értesíteni. Az elnökségi határozatokat nyilván kell tartani.

 

27.§

(1)   Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.

 

28.§

(1)   Az elnökség határozatképes, ha a három fő elnökségi tag jelen van.

(2)   Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülését 8 napon belül ismételten össze kell hívni. Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

(3)   Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól – indokolt esetben – az elnök felmentést adhat. Felmentést kell adni a szavazás alól annak az elnökségi tagnak, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:

 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. b) bármely más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 • Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely elnökségi tag kérésére.

 

VIII.

AZ EGYESÜLET ELNÖKE

29.§

(1)   Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület elnöke. Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint más szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben az elnök képviseli. Akadályoztatása esetén ezzel bármely elnökségi tagot meghatalmazhatja.  Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti az Egyesület tevékenységét, felelős az egyesület szakmai, gazdálkodási- és adminisztratív tevékenységének irányításáért, koordinálásáért.

(2)   Az elnök feladata és hatásköre:

 1. a) a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, az ülések előkészítése,
 2. b) az Egyesület képviselete,
 3. c) az Alapszabály, és az egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési- és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
 4. d) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg az Egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe,
 5. e) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása az elnökség által kijelölt másik elnökségi taggal együttesen,
 6. f) összehangolja az Egyesület tevékenységét és irányítja annak szakmai-, adminisztratív- és gazdasági munkáját,
 7. g) összehangolja az elnökség, a bizottságok munkáját,
 8. h) szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását,
 9. i) tájékoztatja a hírközlő szerveket az Egyesület tevékenységéről,
 10. j) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról,
 11. k) gondoskodik az egyesületi nyilvántartások vezetéséről,
 12. l) figyelemmel kíséri az Egyesülettel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi az egyesületi határozatok módosítását,
 13. m) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyet jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

(3)   Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az alelnök, vagy az elnök által megbízott elnökségi tag helyettesíti.

(4)   Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség másik tagjára is átruházhatja.

IX.

A BIZOTTSÁGOK

30.§

(1)   Az Egyesület elnöksége egyes szakfeladatok ellátására – állandó és ideiglenes – bizottságokat hozhat létre. A bizottságok tagjait az elnökség legfeljebb mandátumának időtartamára választja.

(2)   Amennyiben az Egyesület bizottságot létesít, a bizottság feladatainak és hatáskörének meghatározására Szervezeti és működési szabályzatot hoz létre.

 • A bizottságok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkezhetnek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.
 • A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni az Egyesület elnökét.

X.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

31.§

(1)   Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(2)   Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

 1. a) az államháztartás alrendszereitől működési költségeinek fedezésére kapott támogatás,
 2. b) a tagsági díjak,
 3. c) az Egyesület eszközeinek befektetéseiből származó bevétel,
 4. d) egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel,
 5. e) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

(3)   Az Egyesület költségei:

 1. a) alaptevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
 2. b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
 3. c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
 4. d) egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

(4)   Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja.

(5)   Az Egyesület kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. Az egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

(6)   Az Egyesület vállalkozási tevékenység elkezdése, illetőleg végzése esetén, a gazdálkodásának részletes meghatározására Gazdálkodási szabályzatot fog készíteni.

(7)   Az Egyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnök a felelős.

(8)   Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök és a számlavezető pénzintézet előtti eljárásra meghatalmazott alelnök együttes aláírása szükséges.

XI.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

32.§

(1)   Az egyesület megszűnik, ha

 1. a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad)
 2. b) a legfőbb szerve, közgyűlése a feloszlásáról határoz,
 3. c) a bíróság feloszlatja, és
 4. d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,
 5. e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

 • Az (1) bekezdés b) – e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c) – d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
 • A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
 • Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület – hitelezői igények kielégítése után – megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.
 • Az Egyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.
 • A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.

XII.

A HATÁROZATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

33.§

(1)   A közgyűlés, és az elnökség határozatait az elnök a Határozatok könyvében vezeti. A határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek első része 1-től induló növekvő sorszám, törve a határozathozatal dátumával (év, hónap, nap), valamint megjelölve, hogy közgyűlési határozat (Kgy.hat.) vagy az elnökség határozata (E.hat.). A Határozatok könyvébe be kell vezetni a határozat teljes tartalmát, hatályba lépésének napját, illetve időtartamát, valamint azt is, hogy milyen arányban szavazták meg a határozatot.

(2)   A közgyűlés, illetve az elnökség döntéseiről az érintetteket az elnökség haladéktalanul értesíti. Az értesítés történhet telefaxon, e-mail-ben vagy ajánlott küldeményként.

(3)   Az Egyesület biztosítja, hogy a Határozatok könyvébe és az Egyesület egyéb, nyilvános irataiba bárki betekinthessen, és a megtekintett iratokról – saját költségére – másolatot készíthessen.

(4)   Az iratokba való betekintést előzetesen, írásban kell kérni, a megtekintett iratkör megjelölésével. Az Egyesület a betekintést – előzetes időpont egyeztetést követően – a legrövidebb időn belül, az Egyesület székhelyén biztosítja.

(5)   Az Egyesület elnöke megtagadhatja az iratok meghatározott körébe való betekintést az Egyesülettel jogvitában álló, vagy egyébként ellenérdekű fél számára, továbbá, ha az adott iratokba való betekintés az Egyesület érdekeit sérti.

(6)   Az Egyesület nyilvánosan, a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint működik.

(7)   Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.

(8)   Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások és szolgáltatások bárki által megismerhetők.

(9)   Az Egyesület szolgáltatásai megismerhetők:

 1. a) az Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből, tájékoztató füzetekből,
 2. b) az Egyesület által kiadott prospektusokból, felvilágosító kiadványokból, szórólapokból,
 3. c) az Egyesület által kifejtett egyéb propaganda- és kampány-tevékenység útján.

(10)   Az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének módja az elnökség által az Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből, valamint az Egyesület által kiadott információs füzetekből, szórólapokból ismerhető meg.

(11)   Az Egyesület beszámolóiba, jelentéseibe bárki betekinthet, illetőleg abból – saját költségére – másolatot készíthet. Az Egyesület gondoskodik továbbá a jelentéseknek és a beszámolóknak az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről.

 

XIII.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

34.§

(1)   Az Egyesület a nyilvántartásba vétellel jön létre.

(2)   Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Nagyvázsony, 2014. március 20.

Záradék:

A jelen Alapszabályt a Nagyvázsonyi Kölyök- és Ifjúsági Sportegyesület közgyűlése 2014. március 20. napján elfogadta.

Hutvágner Adél elnök